TEST OG UDVIKLINGSREDSKABER

Personlighedstest og udviklingsværktøjer

Ledelsesudvikling

Gode resultater og høj trivsel hænger oftest sammen med god ledelse. Dygtige og kompetente ledere er derfor en vigtig forudsætning for virksomhedens succes. På alle ledelsesniveauer i organisationen stilles der særlige krav til lederens faglige, relationelle og personlige lederkompetencer, og til hvordan de sættes i spil.

NEO PI-R personlighedsanalyse til erhverv giver et præcist billede af lederens styrker og udviklingsområder. I et lederudviklingsforløb kan NEO PI-R give et værdifuldt og kvalificeret bidrag til indsigt og refleksion over egen ledelsespraksis, samt fungere som afsæt for at styrke og udvikle relevante ledelseskompetencer.

Flere ledere, der er i team eller skal arbejde sammen, kan med fordel styrke samarbejdet og udvikle både individuelle og fælles lederkompetencer ved brug af NEO PI-R, idet flere individuelle profiler kan indgå i en fælles teamprofil.

NEO PI-R er desuden meget anvendt i forbindelse med rekruttering, idet personlighedsanalysen tegner et skarpt og præcist billede af kandidatens styrker og begrænsninger i forhold til den søgte stilling.

I nogle situationer er det relevant at få et større indblik i, hvorledes omgivelserne oplever lederens adfærd, og dermed får mulighed for at give lederen en mere specifik feedback på hans/hendes lederstil. Gennem 360 graders lederfeedback får lederen feedback fra egen chef, kolleger og medarbejdere, og lederen vurderer også sig selv. Det giver et godt afsæt for at indkredse de vigtigste fokuspunkter for lederens fortsatte udvikling. Endda i en dialog med respondenterne, der har bidraget til resultatet.

360 graders lederfeedback bliver både anvendt i individuelle lederudviklingsforløb og som et lederudviklingsredskab for alle ledere i organisationen. Det kan især være frugtbart, når man samtidig ønsker at sætte fokus på de ledelseskompetencer, man især ønsker skal kendetegne god ledelse i virksomheden.

Du kan nedenfor læse mere om de enkelte test og udviklingsredskaber.

NEO PI-R personlighedsanalyse
til erhverv

Personlighedstesten NEO PI-R (NEO Personality Inventory Revised) er baseret på den internationalt anerkendte Fem-Faktor model for personligheden. Den belyser i hvilken grad de vigtigste personlighedstræk viser sig hos den enkelte. Testen er videnskabeligt velbelyst og én af de mest anerkendte personlighedstest i verden i dag.

De fem universelle domæner, som testen afspejler er:
▸ emotionelle reaktioner, der dækker over følelsesmæssige reaktionsmønstre
▸ ekstroversion, der dækker over behovet for sociale aktiviteter
▸ åbenhed, der viser noget om indstillingen til forandringer
▸ venlighed, der fortæller om, hvordan man omgås andre mennesker
▸ samvittighedsfuldhed, der afspejler struktur og effektivitet.

Der er knyttet seks facetter til hvert domæne, således at man får et nuanceret og præcist billede af, hvorledes en lang række personlighedstræk manifesterer sig og hvordan dynamikken mellem forskellige personlighedstræk viser sig.

NEO PI-R er især relevant at bruge i forbindelse med leder- og medarbejderudviklingsforløb og som assessmentværktøj ved rekruttering.
Tillige kan der udarbejdes en teamanalyse, hvor et teams individuelle personlighedsanalyser indgår.

Kontakt os for at høre nærmere om test eller metoder er relevant for dig eller din virksomhed.

KONTAKT OS
NEO PI-R

MBTI (Myers Briggs Type Indikator)

Anvendelse af MBTI giver en konstruktiv metode til at se på, hvordan mennesker interagerer med omverdenen, bearbejder information og indtryk, træffer beslutninger og organiserer deres liv og arbejde. MBTI viser hvad man foretrækker i forskellige sammenhænge. Grundlaget for MBTI hviler på den tyske psykolog Jungs beskrivelse af forskellige personlighedstyper. MBTI er på globalt plan én af de allermest anvendte test.

MBTI trin l: identificerer de fire grundlæggende præferencer for personlighedstypen, og beskriver, hvordan vi interagerer med vores omgivelser og hinanden
MBTI trin ll: er en udvidet version, der giver en betydelig mere detaljeret indsigt i, hvordan vi udtrykker vores personlige præferencer i forskellige sammenhænge. Profilrapporten vil indeholde en omhyggelig beskrivelse af typisk adfærd i bl.a. kommunikation, forandringsstil, konflikthåndtering og beslutningstagen.

MBTI er en unik indgang til at skabe forståelse for ligheder og forskelle mellem mennesker. I team- og grupper giver MBTI en fælles referenceramme til at arbejde med, hvordan forskelle mellem mennesker kan sættes værdifuldt og konstruktivt i spil for at styrke samarbejdet og de roller og opgaver, som teamet har. Individuelt giver MBTI et godt grundlag for personlig udvikling gennem indsigt i egne præferencers styrker og faldgruber i samspillet med omgivelserne.

MBTI giver især et værdifuldt grundlag for teamudvikling, styrkelse af samarbejde og opgaveløsning, personlig udvikling og konflikthåndtering.

Kontakt os for at høre nærmere om test eller metoder er relevant for dig eller din virksomhed.

KONTAKT OS
MBTI

360 graders lederfeedback

Målingen er baseret på danske og internationale undersøgelser af de vigtigste ledelseskompetencer, der er efterspurgt i både private og offentlige virksomheder.

Måleinstrumentet indeholder 3 overordnede kategorier:
▸ management
▸ lederskab
▸ personlige kompetencer

Indenfor hver af kategorierne er de 7 mest kritiske ledelseskompetencer identificeret, og der er 6 spørgsmål til lederens adfærd indenfor hver kompetence. Spørgeskemaet indeholder 126 spørgsmål. Bortset fra egen chef er alle respondenter anonyme.
Lederevalueringen er et udviklingsværktøj, som er baseret på opfattet lederadfærd af medarbejdere, lederkolleger, egen chef og egen oplevelse.
Målingen kan anvendes til at udvikle sit lederskab gennem den kvalificerede feedback, som lederen modtager på vigtige lederkompetencer.

En 360 graders lederfeedback er særlig værdifuld i et lederudviklingsforløb, hvor lederen ønsker klarere tilbagemeldinger på, hvad han/hun især har behov for at styrke i sit lederskab, og som samtidig giver en oplagt mulighed for at gå i dialog om resultatet. En god anledning til at få præciseret og afstemt gensidige forventninger i samarbejdet mellem lederen og hans/hendes forskellige respondenter.

Kontakt os for at høre nærmere om test eller metoder er relevant for dig eller din virksomhed.

KONTAKT OS
360 graders lederfeedback

Lego Serious Play

Lego Serious Play (LSP) blev konceptualiseret i 1996 af Kjeld Kirk Kristiansen som en metode til at udforske hele systemer, udvikle strategier, arbejde med teamdynamikker og finde løsninger på organisatoriske udfordringer.
LSP skaber en proces mellem hoved og hænder, der kan omsætte tanker til noget virkeligt og nærværende. I LSP arbejdes der både med verbale og ikke-verbale metoder. Det giver mulighed for at udtrykke ideer, holdninger og følelser på nye måder. Det giver grobund for, at de beskrivelser og fortællinger, der findes i virksomheden får nye og interessante facetter. I metoden skal alle bidrage med input, hvorved alles holdninger og ideer kommer i spil, og ikke blot de mest toneangivende i gruppen.
Desuden giver byggetid af legomodeller tid til individuelle refleksioner, som medvirker til at præcisere egne input til den fælles proces.

Kontakt os for at høre nærmere om test eller metoder er relevant for dig eller din virksomhed.

KONTAKT OS
Logo Serious Play